Algemene voorwaarden

Factuurvoorwaarden

 1. Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. Bij verbreking of annulatie of indien de overeenkomst geen doorgang kan vinden door toedoen van de klant, is een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling, voor zover de productie nog niet is aangevat. Zodra de productie is aangevat en de bestelling wordt geannuleerd, blijft het volledige totaalbedrag van de bestelling verschuldigd.
 2. Goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door de verklant worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van afhaling in ons magazijn.
 3. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden louter ter informatie gegegeven en zijn niet bindend. Een vertraging in de levering van de goederen of in de uitvoering van de werken kan de bestelling niet vernietigen en kan geen aanleiding geven tot het vorderen van schadevergoeding.
 4. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door ons op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in onze hoofde te vergoeden.
 5.  Alle uitvoeringswerken worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 5 dagen na beëindiging van de werken. Iedere reclamatie of protest over kwaliteit of uitvoering na vermelde datum , wordt als niet-ontvankelijk beschouwd. Reclamaties of protesten moeten schriftelijk gegeven worden.
 6. De goederen worden geleverd en/of geplaatst volgens bestelling. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de fout van de koper ingevolge verkeerde conceptie, verkeerde plaatsing door de klant of onaangepast gebruik.
 7. Wij zullen tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn tegenover de klant of derden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade ten gevolge van storingen of onderbrekingen in de werking van de producten, noch aan eventuele schade door deze producten veroorzaakt aan personen of onroerende goederen.
 8. Kleurafwijkingen en maatafwijkingen, op staal gekocht, zijn mogelijk.
 9. Een berekening op plan is niet bindend, prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend zolang geen volledige wilsovereenstemming is bereikt.
 10. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan de verklant te melden. Na de garantietermijn staat de verklant enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verklant de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt de verklant uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
 11. Wij zijn niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 10 onverlet. Onze aanspakelijkheid is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kunnen wij worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door de verklant.
 12. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zullen wij de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10%en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro. Bij elke betaling die later toekomt dan 30 dagen na factuurdatum vervalt elke vorm van service en garantie.
 13. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft ons het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 14. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen.
 15. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Alles wat u moet weten over uw bestellijst

Via de bestellijst kunt u gemakkelijk bestellingen plaatsen als u een gekende klant bent. Nog geen klant of u bent particulier? Vraag dan een offerte aan.

Lees meer info
 • Comfort, elegantie én een goede service na verkoop!
 • Een lange levensduur en de allerbeste kwaliteit!
 • Met uw bestellijst vraagt u makkelijk een offerte aan!

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.
Klik hier voor meer info.